Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREVLERİ:

a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt vermek,

b) Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi ve tespiti için Zabıta Müdürlüğü ile birlikte denetimini yapmak,

c) 755 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18inci maddesinin uygulanmasında Zabıta Müdürlüğü'nce yıkım talep edilmesi halinde teknik yönden nezaket etmek,

d) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara ait kurum ve kuruluşlara yazışmalar yapmak, bunlara ait tüm iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek,

e) Tespit edilen veya Müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden yapılara Maili İnhidam Raporu tutularak gerekli olan iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,

f) 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Planız Alanlar İmar Yönetmeliği doğrultusunda ruhsat gerektirmeyen boya, tesisat, tavan ve taban kaplamaları, doğrama değişimi, çatı örtüsü değişimi ve benzeri işlemler için Basit Tamir Tadilat izni vermek,

g) Talep edilmesi durumunda iş deneyim belgelerini düzenlemek,

h) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapmak ve gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek,

i) Belediye Encümeninin ruhsatsız ve ruhsata aykırı binalara verdiği mevzuata uygun hale getirme ve yıkım kararlarının yerine getirilmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından, ruhsatlandırılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne , Kaçak Yapının yıkımı için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek,

j)Belediye encümeni tarafından yıkım kararı verilen ve belediyemiz tarafından yıkılacak olan kaçak yapılara ait keşif, metraj, yıkım masrafları vs. iş ve işlemler fen işleri müdürlüğütarafından yürütülerek takibi yapılacaktır.

k) Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından kaçak yapılara ait istenilen aylık, altı aylık, yıllık vb. raporları düzenlemek ve göndermek,

l) Yapı denetimli veya fenni mesullü yapılarda iş yeri teslim tutanağını kontrol etmek ve onaylamak,

m) Ulusal Yapı Denetim Sisteminden hakediş ve seviye takiplerini yapmak ve onaylamak,

n) Ruhsatlı inşaatların bina aplikasyon ve temel üstü aplikasyon(bina, su basman vb.) vizelerini yapmak ve yerinde denetlemek,

o) Ruhsat ve ruhsat eki  projelerine uygun olarak inşa edilmesini denetlemek amacı ile  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgiili yönetmeliği çerçevesinde kontrolleri yapmak, yapı denetim hizmet bedellerine esas hakedişlerin onaylanması ve yapı denetim kuruluşuna ödenmesini sağlamak,

p) Yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan sorumlu bulunan müteahhit, yapı sahibi, şantiye şefi, yapı denetim kuruluşu, fenni mesul, denetçi mimar ve mühendis, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden ayrıılması gibi nedenlerde ilgililerin talebi üzerine inşaatı durdurmak. Faaliyeti durdurulmuş inşaatta ekssikliklerin giderilmesi durumunda, inşaatın devamına izin vermek,

q) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı sahibince uyulmaması halinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşaatı durdurmak,

r) Bir sonraki yıla devreden işlerde, yıl sonu itibariyle seviye tespit tutanağı kontrolleri yapmak ve sistemden onaylamak,

s) Ulusal Yapı Denetim Sistemi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, Yönetmeliği ve genelgeleri doğrultusunda yapılara ait iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,

t) İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş bitirme tutanağı incelenerek var ise eksikliklerinin neler oldu belirtilerek giderilmesinin gerektiğini yazılı olarak bildirmek, eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen iş bitirme tutanağını onaylamak,

u) Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar için iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden belgeleri (Sığınak tespit ve denetleme raporu, Asansöz kabul dosyası, Enerji Kimlik Belgesi, SSK müdürlüğünden borcu yoktur yazısı vb.) ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak,

v) İskan harç ve ücret tahakkukunu düzenlemek,

w) Onaylı ruhsatlı projesine uygun biten inşaatların Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemek, 

x) İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının. bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek,

y) Asansör veya yürüyen merdiven bulunan yapılarda, Yapı kullanma izin belgesi öncesi Asansöz Ruhsatını düzenlemek,

z) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde veya periyodik kontrollerde uygun veya uygun olamayan yürüyen merdiven veya asansörlere ilgili yönetmelikler doğrultusunda iş ve işlemleri yapmak,

aa) Yapı Sahibi, Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi, Yapı Denetim Kuruluşu, fenni mesul vb. değişikliğinde yapı ruhsatı iş ve işlemleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmek,

bb) Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti projelerini onaylamak ve TKGM sisteminden Tapu Müdürlüğüne göndermek,

cc) SGK Müdürlüğüne aylık yapı kullanma izni belgelerini göndermek,

dd) Web Tapu üzerinden ada/parsellere ait tapu kaydını sağlamak,

ee) KPS üzerinden kişilere ait adres verilerinin kaydını sağlamak,

ff) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

ile sorumludur.

 

 

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

İSMAİL YAVUZ

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea