Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

b)    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

c)    Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

d)    Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

e)    İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

f)     Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

g)    Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

h)    İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

i)     İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

j)     İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

k)    Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

l)     Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

m)  Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

n)    İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak ,

     ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

i)     Muhasebe Servisi

j)     Satınalma Servisi

k)    Emlak Servisi

l)     Tahsilat Servisi

m)  İcra Takip Servisi

n)    Kalite Birimi

o)    Kalem

servisleri ile Mali Hizmetler Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.    

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İSMAİL ÖZTÜRK

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea