BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ

Kumluca Belediyesi Birimleri Hakkında Bilgi

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Belediyenin açtığı davaların takibini yapmak,

b)    Belediye Aleyhine açılan davaların takibini yapmak,

c)    Belediyenin müdahil olduğu davaların takibini yapmak,

d)    Belediye leh ve aleyhine başlatılan icra takiplerinde görevine giren konulardakilerin takibini yapmak,

e)    Başkanın talimatları doğrultusunda dava açmak,

f)     Belediyenin diğer Birimlerine Hukuki görüş bildirmek,

g)    Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

h)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ALT BİRİMLERİ:

·         Avukatlar

·         Kalite Birimi

·         Kalem

birimleri ile Hukuk İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

AV. ZEHRA ŞAHİN

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

b)    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

c)    Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

d)    Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

e)    İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

f)     Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

g)    Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

h)    İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

i)     İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

j)     İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

k)    Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

l)     Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

m)  Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

n)    İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmasını sağlamakla görevli ve sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

i)     Muhasebe Servisi

j)     Satınalma Servisi

k)    Emlak Servisi

l)     Tahsilat Servisi

m)  İcra Takip Servisi

n)    Kalite Birimi

o)    Kalem

servisleri ile Mali Hizmetler Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.    

   

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

KAZIM TURKAY

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Encümen Toplantılarında görüşülen tüm kararlarının yazılması, 

b)    Meclis Toplantılarının Kayıtlarını tutanak ve karar haline getirilerek ilgili müdürlük, kurum ve kuruluşlara zamanında ulaştırması,

c)    Gelen, Giden ve Genel Giden evraklarının takibi,

d)    Evlendirme Memurluğuna ait tüm işlevlerin yerine getirilerek nikâh akitlerinin yapılması ve evraklarının gerekli yerlere süreleri içerisinde bildirilmesini sağlanması,

e)    Personel özlük dosyalarının takibinin yapılması,

f)     Kurum ve kişilerden gelen duyuruların ilan edilmesi,

g)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

İle görevli ve sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

p)    Encümen ve Meclis Kalemi

q)    Diğer Yazışmalar Kalemi

r)     Personel İşleri Kalemi

s)     Evlendirme Servisi

t)     İlan Servisi

u)    Kalite Birimi

servisleri ile Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

SELAHATTİN KELLECİ

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    03/05/1985 tarih ve 3194 İmar Kanunu ve 24/02/1984tarih ve 2981 sayılı Kanunun uygulamalarını yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek,

b)    İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu, imar raporu belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak,

c)    Yeni yapı ruhsatı, ilave yapı ruhsatı yapı tadilatı ruhsatı ve benzeri ruhsat belgelerini düzenlemek,

d)    Zemin ve temel etüdü raporunu, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini incelemek,

e)    Yapı ruhsatı vermek,

f)     Yapı kullanım izin belgesi vermek,

g)    Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek,

h)    Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek,

i)     3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

j)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Ruhsat Servisi

·         Harita Servisi

·         Yapı Kontrol Servisi

·         Numarataj Servisi

·         Kalite Birimi

·         Kalem

servisleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

ŞAKİR YILDIRIM

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Belediyeye ait taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak,

b)    Belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütmek,

c)    Belediyeye ait gelir getirici nitelikteki taşınmaz malların tespitini yaparak kiraya vermek, kontrol ve takibini yapmak, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

d)    Belediye adına tescilli ya da kamuya terkedilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak ve bu durumda olan parsellerin kiraya ya da ecr-i misile bağlanması için gerekli yasal işlemleri yürütmek,

e)    04/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi ve benzeri gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış yerlerin ve kentsel dönüşüm alanlarında kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

f)     08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılacak ihale dosyalarını hazırlamak ve alınan ihale kararları uyarınca işlemleri yürütmek,

g)    Kiraya verilen Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı işlemlerini yürütmek,

h)    Belediye taşınmazlarında yapılacak inşaatların imar, ruhsat ve iskân işlerinin talebini yapmak,

i)     Biten binaların kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tahsisi ve benzeri işlemlerini yürütmek,

j)     Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin satılması, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütmek,

k)    Belediyenin hisseli mülklerinin 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satış işlemlerini yürütmek,

l)     Diğer Müdürlüklerin çalışmalarına teknik destek vermek,

m)  Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Emlak Servisi

·         İstimlak Servisi

·         Kalite Birimi

·         Kalem

servisleri ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

ÖMER SERTTÜRK

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırarak kayıt altına almak, sağlıklı, hijyenik yeme-içme, konaklama-istirahat, eğlence, güvenli ticaret alış-veriş yapılabilecek yaşanabilir ilçe olması için çalışmaktadır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kumluca İlçe sınırları içerisindeki tüm Sıhhi, 2. Ve 3. Sınıf Gayrisıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması, gerekli durumlarda ruhsat iptali, Ruhsat devir ve yenileme işlemlerinin yerine getirilmesi, Hafta tatilinde faaliyetini sürdürecek işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmesi, Mesul Müdürlük belgesi verilmesi. Denetim ve Tespitlerin yapılması, Talep edilmesi durumunda diğer resmi kurum ve kuruluşların denetim komisyonlarında bulunulması ve koordineli çalışılması, ilgili kurumlardan gelen diğer yazışmaların iş ve işlemlerinin yasa gereği yerine getirilmesi gereken uygulamaların sonuçlandırılması görevlerini ifa eder. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli Denetimler ve kontroller yapar. Diğer Resmi kurumlardan Mahkemelerden ve Savcılıktan gelen yazışmalara dosyalardaki bilgi ve belgeler doğrultusunda cevap verir. Belediye başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirir.

ALT BİRİMLERİ:

·         Ruhsat Servisi

·         Denetim ve Kontrol Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

servisleri ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

SEMA FIRAT

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Mevcut onaylı imar planları ve projeler doğrultusunda, yeni ana arter yol, tretuvar, refüj, kavşak ve Yağmursuyu drenaj hatları yapım çalışmalarını gerçekleştirmek,

b)    Mevcut ana arter yolların bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,

c)    Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak,

d)    İş güvenliği ile ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

e)    Kent içerisinde görüntü kirliliği oluşturan unsurları temizlemek, bakım ve onarımlarını yapmak,

f)     Yapım, mal ve hizmet alımı yoluyla yapılması gereken işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ilgili mevzuata göre hazırlamak,

g)    İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yıkım kararı alınan yapıların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezaretinde yıkımlarını gerçekleştirmek,

h)    Belediyenin diğer birimlerinin ihtiyaç duydukları hallerde gerekli iş makinesi araç, ekipman ve personel desteğinde bulunmak,

i)     Tarımsal alanlarda, kış aylarında su baskınları ve sel taşkınlarına karşı önlemler alınmasını sağlamak,

j)     Fen işleri Müdürlüğü ile belediyenin diğer müdürlükleri arasında koordinasyon sağlamak.

k)    İmar Planına uygun alanlarda belirlenen yerlerde kaldırım ve park çalışması yapmak ayrıca İmar planına uygun İmar yollarında sanat yapılarının yapılması,

l)     M-C TSE –ISO 10002 şikâyet yönetim sistemindeki taleplerin takibi ve uygulamasının yapılması,

m)  Fen İşleri Müdürlüğü’nün yıllık bütçesinin hazırlanmasında katkı koymak,

n)    Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm araç, iş makineleri ve ekipmanlarının bakım onarım ve tadilat işlerinin yürütülmesini sağlamak, bu işlemler için gerekli yedek parça ve sarf malzemelerini temin etmek, perakende ve stok amacı ile satın alınmasını sağlamak,

o)    Bakım –onarım tadilat işlemlerinin yürütülmesinde yapılması veya yaptırılması hususunda en ekonomik çözümü ivedilikle üreterek görevi yerine getirmek,

p)    Kumluca Belediyesi bünyesinde bulunan araçların iş makinelerinin ve ekipmanlarının arıza dosyalarını tanzim etmek,

q)    Kumluca Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan tesislerin elektrik, tamir, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak. Meydana gelebilecek arızaları onarmak ve sistemi çalışır durumda tutmak. Bunun için gerekli malzeme ve ekipman teminimi sağlamak,

r)     Sulama için gerekli altyapının kurulması ve işletilmesini sağlamak,

s)     Tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak DSİ ve diğer kuruluşlarla koordineli olarak çalışmak,

t)     Görev alanı ile ilgili teknik konularda danışmanlık yapmak ve rapor hazırlamak,

u)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Yapım İşleri Şefliği

·         Destek Hizmetleri Şefliği

o   Elektrik Hizmetleri

o   Kademe Hizmetleri

·         Tarımsal Sulama Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

şeflikleri ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

MÜSAMETDİN ÖNER

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Belediye sınırları içinde halkın huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yerine getirmek,

b)    Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

c)    Belediye zabıta yasaklarının ihlal edilmesini önleyecek idari tedbirleri almak,

d)    Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları yetkili kılındığı hallerde re´sen, bunun dışında mercilerin kararlarını dayanarak uygulamak,

e)    Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak,

f)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Denetim Hizmetleri Şefliği

·         Destek Hizmetleri Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

şeflikleri ile Zabıta Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

ZABITA MÜDÜRÜ

AYDIN TURGUT

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

  1. Belediye sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp toplama ve taşıma işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesi,

b)    Belediyenin hizmet alanı içindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı dâhil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlanması,

c)    Belediye sınırları dâhilinde bulunan dere ve kenarlarında oluşan atıkların toplaması, kontrol ve takip edilerek sürekli temiz tutması,

d)    Mahallelerin ihtiyacı olan çöp konteynırların yerlerinin saptaması, bu yerlerin düzenlenmesi ve buralara konteynır dağılımının yapılması,

e)    Yürütülen faaliyetler ve sorunlar hakkında Müdürlüğe gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlayarak, sorunlara çözüm bulması,

f)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Katı (Evsel) Atık Şefliği

·         Temizlik (Cadde, Sokak, Pazaryerleri vb) İşleri Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

şeflikleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

TAMER AKSU

 

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel Faaliyetler düzenlemek ve katılmak,

b)    Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek,

c)    Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,

d)    Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek veya düzenletmek,

e)    Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,

f)     Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve topluma kazanımını sağlamak.

g)    Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,

h)    Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,

i)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

 

 

ALT BİRİMLERİ:

·         Spor Tesisleri

·         Organizasyon ve Turnuvalar

·         Spor Kulüpleri ve Branşlar

·         Kalite Birimi

·         Kalem

Birimleri ile Spor İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

HAKAN ÇATALTEPE

SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar.

b)    Diğer ilgili kamu kurumlarıyla koordineli çalışmak,

c)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

MÜSAMETDİN ÖNER

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

d)    Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini Belediyenin internet sitesi, sözlü, yazılı basın yayın ile bütün imkânlarını kullanarak medya ile  tanıtmak,

e)    Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak,

f)     Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

g)    Basın Yayın organlarında yer alan bütün haberlerin Belediyemiz ve Başkanlıkla ilgili kupür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek konularına göre sınıflandırarak arşivlemek,

h)    Bütün hizmet faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt ve resimlerle tespit etmek kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek,

i)     Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak konuyla ilgili cd, kaset slâyt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmasını sağlamak,

j)     Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi, isteklerini ilgili birimlerden sağlamak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basına vermek,

k)    Basın Yayın organlarına ve mensuplarına ait isim, adres listesini düzenleyerek değişiklikleri takip etmek, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, gerekli tedbirleri almak, gerekli olan malzeme ve cihazları temin etmek,

l)     Belediyemizin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı, basılı yayınlar çıkartmak, Basın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kurum, kuruluş ve kişilerin belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yaparak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak,

m)  Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikâyetleri değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordine sağlayarak sorunların çözümlenmesini sağlamak,

n)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Basın Yayın Birimi

·         Halkla İlişkiler Birimi

·         Kalite Birimi

·         Kalem

birimleri ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

ÜMMÜŞEN ACAR

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak,

b)    Milli ve dini günleri kutlamak, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek,

c)    Halka yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,

d)    Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi, fuar ve gezi programları düzenlemek,

e)    Kültürel ve Sosyal tesislerin işletmeciliğini üstlenmek,

f)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

  • Tanıtım birimi
  • Kültürel işler birimi
  • Sosyal tesis işletmeleri
  • Kalite birimi
  • Kalem

birimleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

SÜLEYMAN FETHİ ÖRGEL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c)    Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

d)    Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

e)    Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

f)     Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

g)    Kalite yönetim sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, kalite yönetimi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması ile birimlerin kalite yönetim sistemi uygulamalarının denetimini yapmak,

h)    Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,

i)     İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek bilgi alışverişini sağlamak,

j)     Birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere iç haberleşme sistemi oluşturmak,

k)    Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarını değerlendirmek,

l)     Gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,

m)  Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım-onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak,

n)    Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem birimi kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak,

o)    Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ALT BİRİMLERİ:

·         Strateji Planlama Birimi

·         Toplam Kalite Yönetimi Birimi

·         İç Kontrol Birimi

·         İç Hizmet Eğitimi Birimi

·         Bilgi İşlem Birimi

·         Kalem

birimleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

TAMER AKSU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Entegre Atık yönetimi planına göre ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların, tehlikeli atıkların, bitkisel atık yağların, atık pil  ve akümülatörlerin, madeni atık yağların, elektrikli ve elektronik eşyaların atıkların, ömrünü tamamlamış lastiklerin ve diğer atıkların yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda toplanması, geri dönüşümü veya bertarafını yapmak/yaptırmak,

b)    Yürütülen faaliyetler ve çevre sorunları hakkında Müdürlüğe gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak ve sorunlara çözüm bulmak,

c)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

d)    Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma sonucu ihtar ve ceza işlemi uygulamaları,

e)    Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü Komisyonları ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek.

ALT BİRİMLERİ:

·         Genel (Entegre) Atık Yönetimi Şefliği

·         Çevre Sağlığı Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

birimleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

TAMER AKSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler ile yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişileri belirlemek,

b)    Belediye sınırları içinde ikamet eden (a) bendinde sayılan ihtiyaç sahibi kişilere yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ile tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçleri ve benzeri gibi ayni yardımlarda bulunmak,

c)    Belediye sınırları içerisinde ikamet eden (a) bendinde sayılan ihtiyaç sahibi kişilerin sünnet, nikah ve benzeri; deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilerin evlerinin bakım ve onarımı hizmetleri yerine getirmek,

d)    Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

e)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

SÜLEYMAN FETHİ ÖRGEL

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerini yapmak,

b)    Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak,

c)    Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak veya yaptırmak,

d)    Mevcut park alanlarının bakım işlerini yapmak veya yaptırmak,

e)    Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak,

f)     Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek ve benzeri bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretim programları oluşturmak ve üretimi yapmak,

g)    Çocuk oyun alanı, spor aletleri ve semt sahası yapılacak alanların tespitini yapmak,

h)    Çocuk oyun elemanlarının ve spor ekipmanlarının teminini sağlamak,

i)     Belediye serasının kontrolünü, işletimini ve çalışmasını yürütmek,

j)     Belediyemiz tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası ve benzeri her türlü imalat, onarım, kaynak ve boya gibi işlerini yaptırmak,

k)    Meclis kararları ve üst yönetimin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmak; stratejik planlar ve toplam kalitedeki hedeflere ulaşmak,

l)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Etüt Plan Proje Şefliği

·         Uygulama Şefliği

·         Bakım Onarım Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

birimleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

TUĞBA TUNÇ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
HÜSAMETTİN ÇETİNKAYA HÜSAMETTİN ÇETİNKAYA
© 2016 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea